میدونم میگید 11 نکته نبود . خودتون حدس بزنید، نکته 11،  چی هست ؟